Algemene Voorwaarden Network Computeropleidingen
 1. Door het verzenden van het inschrijfformulier via de websites van Network Computeropleidingen of post verklaart de ingeschrevene/ouder/verzorger van de cursist een bindende overeenkomst aan te willen gaan met Network Computeropleidingen. De overeenkomst komt tot stand doordat NCO deze bevestigt. Een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst is bindend, tenzij NCO een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.

 2. Indien de cursist bij het computertypen de minimum exameneis niet haalt, krijgt hij/zij de gelegenheid geheel gratis een herexamen af te leggen.

 3. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.

 4. Indien een cursist door omstandigheden zoals ziekte enz. de cursus niet af kan maken krijgt hij/zij de gelegenheid de cursus opnieuw te volgen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

 5. Stoppen, onderbreken/afbreken cursus bij ernstige ziekte e.d. Bij ziekte of lichamelijke gebreken van tijdelijke aard, waardoor het volgen van de cursus binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk is, kan de cursus, naar keuze, worden afgebroken of (eventueel tijdelijk) onderbroken. Aanvraag hiertoe dient altijd schriftelijk te worden verzonden aan Network Computeropleidingen (adresgegevens zie contactgegevens). Tijdens een onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden. Bij afbreking eindigt de cursus en volgt restitutie voor de nog resterende lessen.

 6. De (ouders/verzorgers van de) cursist heeft (hebben) het recht zonder opgaaf van redenen de cursus te annuleren zowel voor aanvang als ook tijdens of na aanvang van de cursus. Alle cursusmaterialen die in het bezit van de cursist zijn dienen (onbeschadigd) binnen tien dagen, voldoende gefrankeerd terug te worden gestuurd naar Network Computeropleidingen (adresgegevens zie contactgegevens). Bij annulering vóór de start van de cursus wordt het volledige cursusgeld, indien reeds betaald, volledig gerestitueerd.

 7. De vermelde prijzen zijn in euro's aangegeven.

 8. Betaling dient te geschieden zoals aangegeven op de overeenkomst.

 9. U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een aangepaste normering. Gelieve hier enkel voor te kiezen wanneer uw kind een beperking heeft welke zijn/haar typevaardigheid ernstig beïnvloedt (o.a. sommige vormen van dyslexie, concentratie-of aandachtsproblemen).
 10. NCO heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist, de planning van de lestijden met één uur kan worden verschoven en de startdatum met vier weken.

 11. De cursist maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur op de verschillende basisscholen. Thuis dient de cursist te oefenen op de 'eigen' computer.

 12. NCO behoudt het recht om de cursus bij minder dan 5 deelnemers in ëën groep te annuleren. Er wordt wel altijd in onderling overleg besproken en bekeken of er eventueel aansluiting gevonden kan worden bij een andere groep die wel van start gaat.

 13. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door NCO verstrekte apparatuur komt voor rekening van de cursist.

 14. Cursist is verplicht NCO van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.

 15. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens alleen voor intern gebruik. Hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan. Alle aan ons verstrekte gegevens betreffende een cursist zullen door ons met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Wij garanderen u dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld (door zowel administratie als docent) en niet worden doorgegeven/verkocht aan derden. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt in het belang van de cursist.

 16. Verstrekte verklaringen (Dyslexie, ADHD e.d.) worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in het kunnen/presteren van de betreffende cursist en worden na afloop van de cursus teruggegeven of vernietigd.

 17. NCO is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een foutieve vermelding onder de kop "cursusinformatie" op de overeenkomst.

 18. De cursussen worden aangeboden door Network Computeropleidingen, handelend onder de naam N.C.O. Computeropleidingen KvK-nummer: 16069577.